Wersja dla słabowidzących Dziś jest wtorek, 22 wrzesień 2020     09:04:55

Dane Urzędu

Numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR

063854061

Kod terytorialny

0403012

Rozkład jazdy bus

 

Rozkład jazdy PKS Kobylarnia-Strzelce
Rozkład jazdy MZK

Urząd Gminy Białe Błota

86-005 Białe Błota

ul. Szubińska 7

Sekretariat tel.: 52 323 90 90

Wykaz telefonów bezpośrednich

 

  Wójt Gminy Białe Błota

Maciej Kulpa

 Sekretariat fax: 52 323 90 80

Adres e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Godziny pracy Urzędu Gminy

poniedziałek, środa, czwartek  godz. 7.30 – 15.30

wtorek godz. 7.30 – 17.00,

piątek godz. 7.30 – 14.00

wydział komunikacji:

29.08.2017r czynny do godz.15.3o

05.09.2017r czynny do godz. 15.30

poniedziałek 7.30 - 15.00

wtorek 7.30-16.30

środa - nieczynne

czwartek 7.30 - 15.00

piątek 7.30 - 13.30

wydz.komunikacji ostatnią sprawę przyjmuje 30 min przed końcem urzędowania

Referat Gospodarki Przestrzennej - Środa nieczynny

Biuro meldunkowe, USC i biuro dowodów osobistych w środy czynne od godz.12.00 - 15.30, pozostałe dni czynne jak godziny pracy Urzędu

Administrator strony internetowej

inspektor Andrzej Pasek

tel. 052 323 90 66

andrzej.pasek@bialeblota.eu

 

więcej informacji
Województwo kujawsko-pomorskie Powiat Bydgoski Biuletyn Informacji Publicznej

Katalog firm

Ochrona przyrody


 Formami ochrony przyrody, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody są:

 1. parki narodowe,
 2. rezerwaty przyrody,
 3. parki krajobrazowe,
 4. obszary chronionego krajobrazu,
 5. obszary Natura 2000,
 6. pomniki przyrody,
 7. stanowiska dokumentacyjne,
 8. użytki ekologiczne,
 9. zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
 10. ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Spośród wymienionych powyżej form ochrony przyrody na terenie gminy Białe Błota znajdują się:

1.Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko - Bydgoskiej obejmujący jedno z największych w Polsce pól wydmowych pokrywające najwyższe (67,2 - 67,5 m n.p.m.) terasy Pradoliny Wisły. Składa się z dwóch podjednostek tj. części zachodniej i części wschodniej. Podobszar zachodni obejmuje podstawowy fragment Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej w granicach dawnego województwa bydgoskiego. Jego powierzchnia ogólna wynosi 246 km2, w tym lasy – 231,5 km2, wody (głównie Jezioro Jezuickie) – 1,5 km2, tereny pozostałe, przeważnie rolne – 13 km2. Omawiany Obszar stanowi strefę masowego wypoczynku mieszkańców Bydgoszczy i innych pobliskich miejscowości.

W granicach gminy Białe Błota znajduje się fragment ww. opisanej części otaczający miejscowość gminną na północny wschód od drogi krajowej Nr 10 Szczecin – Warszawa i zajmujący ok. jednej trzeciej powierzchni gminy. Dużą jego część stanowią tereny leśne obrębu Bartodzieje i zachodni skraj obrębu Bydgoszcz.

2.  Pomniki przyrody – wymienione w poniższej tabeli

 

Tabela 3.3 – 1. Lista pomników przyrody w gminie Białe Błota.

Lp.

Numer w rejestrze Woj. Konserwatora. Przyrody

Miejscowość Nr działki

 

Pomnik przyrody

Obwód w pierśnicy (cm)

1

2

3

 

5

6

1

878

Ciele

 

dąb szypułkowy

347

robinia grochodrzew

268

2

2

Ciele

 

lipa drobnolistna

397

3

879

Ciele

 

dąb szypułkowy

303

4

3

Lisi Ogon

 

2 dęby szypułkowe

360 i 250

5

4

Lisi Ogon – park wiejski

 

6 wiązów szypułkowych

367, 335, 319, 315, 280 i 280

6

5

Łochowo, posesja nr 34

 

dąb szypułkowy

330

7

6

Łochowo, przy drodze Łochowice-Łochowo

 

2 lipy drobnolistne

465 i 290

8

9

łochowo, ul. Leszczynowa 2

 

wierzba biała

455

2 wiązy szypułkowe

300 i 290

9

7

łochowo, ul. Niedźwiedzia 4

 

dąb szypułkowy

310

10

8

Łochowo, ul. Leszczynowa 13

Skarpa Kanału Górnonoteckiego

 

głóg jednoszyjkowy

krzew o obwo­dzie 305 cm na wysokości 40 cm

11

12

Łochowo – przy śluzie

 

dąb szypułkowy

295

12

10

Łochowo – cmentarz

 

6 dębów szypułkowych

296, 290, 285, 275, 258 i 245

 

13

11

Lisi Ogon – przy śluzie

 

3 wiązy szypułkowe

332,285 i 265

topola czarna

422

14

13

Prądki dz. 41

 

dąb szypułkowy

428

15

14

Przyłęki dz. 90/2

 

dąb szypułkowy

365

16

15

Jasiniec – Białe Błota dz. 159/2

 

lipa drobnolistna

420

17

16

Leśnictwo Białe Błota

oddział 240s dz. Nr 159/1

 

dąb szypułkowy „Dąb Napoleona”

670

18

19

Lipniki dz. 151/1

 

dąb szypułkowy

476

19

18

Jasiniec – Białe Błota Leśnictwo Lipniki odz. 240r.

 

kasztanowiec zwyczajny

355

lipa drobnolistna

292

20

17

Leśnictwo Łochowo

oddz. 63a

 

dąb szypułkowy

395

21

766

Leśnictwo Zielonka oddz. 126d, obręb Bartodzieje koło miejscowości Stryszek

 

stanowisko wisienki karłowatej

o pow.100 m2

22

 

Gmina Białe Błota

 

dąb szypułkowy

320

 3. Obszary Natura 2000 – Na terenie gminy Białe Błota znajdują się trzy obszary, objęte formą ochrony przyrody Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000:

 • Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego o powierzchni całkowitej obszaru 32408,6 ha (na terenie gminy 346,5 ha); Kod obszaru PLB300001 Lp. listy krajowej 56, ustalony na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313); Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia).

Opis: Obszar, leżący na wysokości od 52 do 54 m npm, obejmuje równoleżnikowy odcinek pradoliny o szerokości od 2 do 8 km. Od północy obszar graniczy z wysoczyzną Pojezierza Krajeńskiego i deniwelacje pomiędzy dnem doliny a skrajem wysoczyzny dochodzą tu do 140 m. Od południa pradolina jest ograniczona piaszczystym, zalesionym Tarasem Szamocińskim sięgającym krawędzi Pojezierza Chodzieskiego. W zachodniej części pradoliny płynie Noteć. Część wschodnia jest odwadniana żeglownym Kanałem Bydgoskim, wybudowanym w końcu XVIII w., łączącym dorzecza Odry i Wisły. Wody śródlądowe (stojące i płynące) zajmują 3% obszaru, siedliska łąkowe i zaroślowe zajmują 86%, a siedliska leśne 6%. Na obszarze pradoliny, w większości zmeliorowanym, prowadzona jest gospodarka łąkowa - 5%. Stawy Antoniny, Smogulec, Ostrówek, Występ i Ślesin są podstawą intensywnej hodowli ryb. W obrębie obszaru znajdują się 2 ostoje ptaków o randze europejskiej: "Stawy Ostrówek i Smogulec" i "Stawy Ślesin i Występ". Występują tu co najmniej 18 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Szczególne znaczenie mają populacje gatunków takich jak: bielik i kania czarna, stosunkowo licznie występują kania ruda i błotniak stawowy. W okresie wędrówek stosunkowo duże koncentracje osiągają łabędź czarnodzioby i siewka złota. W obszarze występuje również bogata fauna innych zwierząt kręgowych i bogata flora roślin naczyniowych, z licznymi gatunkami zagrożonymi i prawnie chronionymi. Podkreślić należy występowanie zróżnicowanych zbiorowisk roślinnych, w tym różnych typów łęgów, a także muraw kserotermicznych.

Formy ochrony przyrody: Borek (rezerwat przyrody), Kruszyn (rezerwat przyrody), Łąki Ślesińskie (rezerwat przyrody), Dolina Noteci (obszar chronionego krajobrazu), Nadnotecki (obszar chronionego krajobrazu).

Zagrożenia: Do najpoważniejszych zagrożeń ostoi zalicza się zanieczyszczenia wód pochodzenia rolniczego, przemysłowego i komunalnego. Istotne są również ewentualne zmiany reżimu hydrologicznego oraz zmiany w sposobie zagospodarowania terenu, w szczególności zaniechanie pastersko-łąkarskiego użytkowania terenów, a na stawach rybnych zarówno zaniechanie, jak i intensyfikacja gospodarki stawowej. Obszar podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

 • Dolina Noteci o powierzchni całkowitej obszaru 50531,99 ha; Kod obszaru PLH300004. Status obszaru: obszar proponowany przez Rząd RP. Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa).

Opis: Przyrodniczy Obszar, leżący na wysokości od 37 do 50 m npm, obejmuje znaczną część doliny Noteci między miejscowościami Wieleń a Bydgoszczą. Obszar jest w większości zajęty przez torfowiska niskie, pokryte zalewowymi łąkami i trzcinowiskami, z enklawami zakrzewień i zadrzewień. Teren przecinają liczne kanały i rowy odwadniające. Częste są starorzecza i wypełnione wodą doły potorfowe. Miejscami występują rozległe płaty łęgów. Łąki są intensywnie użytkowane. Wody śródlądowe (stojące i płynące) zajmują 2% obszaru, siedliska łąkowe i zaroślowe zajmują 85%, torfowiska, bagna, roślinność na brzegach wód - 2% powierzchni, a siedliska leśne 6%. Siedliska rolnicze zajmują 5% obszaru. Obszar częściowo pokrywa się z ważną ostoją ptasią o randze europejskiej. Występuje tu 22 gatunki ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Obszar obejmuje bogatą mozaikę siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (11 typów), z priorytetowymi lasami łęgowymi i dobrze zachowanymi kompleksami łąkowymi. Notowano tu 8 gatunków załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Ostoja jest też ważnym korytarzem ekologicznym o randze międzynarodowej.

Formy ochrony przyrody: Czapliniec Kuźnicki (rezerwat przyrody), Łąki Ślesińskie (rezerwat przyrody), Dolina Noteci (obszar chronionego krajobrazu).

Zagrożenia: Potencjalne zagrożenie stanowi osuszanie oraz wycinanie drzew i krzewów oraz dopływ zanieczyszczeń.

 • Równina Szubińsko – Łabiszyńska (kod obszaru PLH040029) - projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk w programie Natura 2000, o powierzchni 2816,2 ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim. Celem ochrony jest zachowanie siedlisk przyrodniczych i występujących na ich terenie gatunków roślin i zwierząt. Chroniony obszar składa się z dwóch oddzielnych fragmentów położonych na południowy zachód od Bydgoszczy. Przez obszary te płynie silnie meandrująca rzeka Noteć oraz zbudowany w latach 1878-1882 Kanał Górnonotecki wraz z rozległą siecią kanałów odwadniających. Część południowo-wschodnia rozciąga się od Pszczółczyna po Rynarzewo, obejmując część tzw. Bydgoskich Łąk Nadnoteckich, leżących w depresji ok. 1 m względem przecinającego ten obszar żeglownego Kanału Górnonoteckiego. System wodny na tym terenie został przekształcony w latach 80tych XIX wieku, poprzez budowę licznych kanałów, jazów i śluz żeglugowych. W efekcie uzyskano spławny szlak żeglugowy łączący jeziora kujawskie i pałuckie z Kanałem Bydgoskim oraz zmeliorowany, rozległy obszar łąk, które wykorzystywano gospodarczo. Część północno-zachodnia chronionego obszaru rozciąga się wzdłuż rzeki Noteci, od miejscowości Żurczyn, aż po Chobielin i Występ na południe od Nakła nas Notecią. Obszar jest położony na terenie trzech powiatów: bydgoskiego, żnińskiego i nakielskiego w gminach: Białe Błota (łaki na terenie Ciela i Prądek), Łabiszyn i Szubin.

 Lokalizację wszystkich form ochrony przyrody na terenie Gminy Białe Błota można zoabczyć pod adresem: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/, wybierając u dołu ekranu bądź nazwę obszaru chronionego bądź nazwę wsi. Z prawej strony ekranu należy włączyć zakładki z dowolnymi obszarami chronionymi, można także włączyć wyświetlanie się numerów geodezyjnych działek.

Źródło: www.wikipedia.pl oraz opracownie „Aktualizacja programu ochrony środowiska dla gminy Białe Błota na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”

 

Kalendarz imprez

Wrzesień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Galeria

Wyszukaj imprezę

od: do:
Szukana fraza:

Filmy

Musisz zainstalować Flash Player'a oraz włączyć obsługę JavaScript.
Narodowy dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2017
Narodowy dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2017
Uprowadzenie św.Mikołaja